Terug naar de website

Algemene voorwaarden


1. toepassingsgebied

1.1. Elke overeenkomst door GEPHYRA aangegaan, wordt beheerst door de huidige algemene voorwaarden en zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten van GEPHYRA voor de klant, tenzij en voor zover er schriftelijk van is afgeweken. De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene voorwaarden van de klant, zelfs al werden deze later dan huidige algemene voorwaarden medegedeeld.

1.2. Een annulering van een overeenkomst is slechts geldig zo zij schriftelijk geschiedt vóór enige daad van uitvoering van de werkzaamheden en diensten én door GEPHYRA schriftelijk werd aanvaard. Dan is de klant van rechtswege en zonder aangemaand te moeten worden een forfaitaire vergoeding van 20% der prijs van de overeenkomst verschuldigd aan GEPHYRA.


2. omschrijving van de werkzaamheden en diensten

2.1. GEPHYRA is een aannemer van werkzaamheden en diensten die worden omschreven in een offerte of een overeenkomst.

2.2. Indien al verstrekt, wordt de aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden en diensten enkel bij wijze van inlichting verstrekt en hij is derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de werkzaamheden en diensten) ten opzichte van GEPHYRA.

2.3. GEPHYRA wijst de heer Yves Bastiaens aan om de toegewezen werkzaamheden en diensten te vervullen als orgaan of aangestelde van GEPHYRA.

2.4. GEPHYRA kan ook werken met onderaannemers of aangestelden om de werkzaamheden en diensten te vervullen zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van de klant.

2.5. GEPHYRA garandeert, voor zichzelf en voor de aangestelden die zullen ingezet worden voor de uitvoering van de overeenkomst, over de vereiste bekwaamheid te beschikken om de toegewezen opdrachten in het kader van de overeenkomst op een vakkundige manier te leveren.

 

3. prijs

3.1. De prijs is deze zoals in de overeenkomst vermeld, tenzij GEPHYRA zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan, aanpassing waartoe GEPHYRA gerechtigd is. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

3.2. De prijs geldt enkel voor de in de overeenkomst opgenomen werkzaamheden en diensten. Diensten die niet voorzien zijn in de overeenkomst zijn te beschouwen als bijkomende werkzaamheden en zijn bijkomend te betalen, ook al werd een globale prijs overeengekomen.

3.3. De prijs is exclusief B.T.W., reiskosten en andere onkosten, tenzij anders vermeld.

3.4. Alle redelijke representatie- en werkingskosten (zoals reisonkosten, hotelverblijf, telefoonkosten e.a.) gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zullen door de klant aan GEPHYRA worden terugbetaald op basis van een gedetailleerde kostenstaat die als bijlage aan de factuur wordt gehecht.

3.5. Indien de overeenkomst tussen de klant en GEPHYRA meer dan 4 dagen per maand bedraagt,  is GEPHYRA er toe gerechtigd mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, tussentijdse facturen op te maken.

3.6. Voorschot  facturen kunnen ten allen tijde opgemaakt worden en zijn contant betaalbaar.


4. aansprakelijkheid

4.1. GEPHYRA, als aannemer van werkzaamheden en diensten, draagt geen aansprakelijkheid dienaangaande en is slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis.

4.2. GEPHYRA kan nooit instaan voor enige gevolgschade noch kan de klant hiermee de facturen inhouden bij vermeende fouten.


5. betaling

5.1. Behoudens andersluidende overeenkomst of bij voorschot facturen is de prijs, zoals gefactureerd belastingen inbegrepen, betaalbaar uiterlijk 15 dagen na factuurdatum en zonder korting betaalbaar op de bankrekening van GEPHYRA bij ontvangst van de factuur. Bankkosten zijn ten laste van de klant. Het verzonden zijn van de factuur (via de post of via elektronische weg) op zich bewezen door de inschrijving ervan in het uitgaand facturen boek, levert het bewijs van de ontvangst ervan binnen redelijke termijn daaropvolgend.

5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een schadevergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimum schadevergoeding van 125 EUR), wat overeenkomt met de hinder die GEPHYRA aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlintresten tegen 1% per maand (12% per jaar). De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlintresten worden per begonnen maand verrekend.

5.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

5.4. Deelbetalingen worden eerst toegerekend op de rente, het schadebeding en de kosten en dan pas op de hoofdsom van de factuur. Staan er meerdere facturen open dan wordt er eerst toegerekend op de oudste factuur.

5.5. Niettegenstaande de hoger vermelde bepalingen betreffende de conventionele verwijlintresten en de schadevergoeding zal de overeenkomst, indien GEPHYRA zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, ontbonden zijn lastens de klant zo: geen betaling tussenkwam op de vervaldag van de factuur, de klant zijn verbintenissen niet is nagekomen, zo de klant failliet werd verklaard of WCO/collectieve schuldenregeling heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld, één en ander onverminderd het recht van GEPHYRA op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

5.6. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de klant. De klant is bij veroordeling tot de rechtsplegingsvergoeding gehouden tot de maximale rechtsplegingsvergoeding in het betrokken geval.


6. overmacht

6.1. De klant is er niet toe gerechtigd (een deel van de) betaling in te houden opzichtens GEPHYRA, om welke reden dan ook.

6.2. GEPHYRA zal in geval van overmacht, zoals bv. gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte onder het personeel van Gephyra, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, … , steeds het recht hebben om hetzij haar inspanningsverbintenis op te schorten zolang de overmachtssituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat Gephyra in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.


7. waarborgen

7.1. Indien het vertrouwen van GEPHYRA in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken (bv. negatief Graydonrapport), is de klant er toe gehouden de door GEPHYRA gevraagde waarborg(en) te verschaffen.

7.2. Komt de klant niet tegemoet aan deze verplichting dan is GEPHYRA er toe gerechtigd de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, mits loutere kennisgeving ervan aan de klant, te ontbinden, één en ander onverminderd het recht van GEPHYRA op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding forfaitair begroot op 75% van de waarde van het contract (behoudens bewijs van grotere schade).


8. intellectuele eigendom

8.1. Het is GEPHYRA steeds toegelaten de naam van de klant te vermelden en het gerealiseerde werk te beschrijven/tonen ter publicitaire doeleinden, tenzij het uit zijn aard confidentiële informatie betreft én de klant uitdrukkelijk en voorafgaandelijk heeft aangegeven dat deze confidentialiteit dient gevrijwaard te worden.


9. geschillen

9.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd tot beslechting van het geschil.

9.2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

9.3. GEPHYRA behoudt zich het recht voor om de Klant te dagvaarden voor een andere bevoegde Rechtbank.


10. nietigheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, noch van de overeenkomst.

Terug naar de website