Terug naar de website

Privacy policy


algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de andere privacyregels. Wij hechten veel belang aan uw privacy en aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Ze worden door ons verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie, als gevolg van de overeenkomst. We gebruiken ze ook voor beperkte direct marketing (om u inhoudelijk te informeren met inspirerende voorbeelden vanuit praktijkcases en te contacteren tijdens de werkzaamheden) op basis van ons gerechtvaardigd belang. Als Gephyra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via het contactformulier. Deze privacyverklaring is van toepassing op de geïnteresseerden van Gephyra, door het bezoeken van onze website of via beperkte direct marketing.

waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Gephyra verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden op basis van de aangegeven juridische grondslag:

  • Het versturen van informatie over onze activiteiten en diensten via direct marketing (gerechtvaardigd belang)
  • Het monitoren van website bezoekers om de website te verbeteren (gerechtvaardigd belang)

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

bewaartermijn

Gephyra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en het recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op het verwijderen van uw gegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het contactformulier kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. In geval van uw verzoek ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een vergoeding aanrekenen.

Terug naar de website